VAN ONTWERP TOT REALISATIE

GELUIDSCHERMEN

BRUGDEKKEN

GELUIDABSORPTIE

Disclaimer

Op deze METCAM BV site zijn de volgende voorwaarden van toepassing.
Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. METCAM BV heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina’s en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. MECAM BV staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. METCAM BV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. METCAM BV wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

METCAM BV garandeert evenmin dat de website en de pagina’s foutloos of ononderbroken functioneren.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

METCAM BV respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de METCAM BV website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de METCAM BV website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van METCAM BV, de inhoud van de METCAM BV website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op de METCAM BV website en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Heeft u vragen?
Neem hier contact met ons op.

11 + 8 =