FROM DESIGN TO REALISATION

SOUND BARRIERS

BRIDGE DECKS

SOUND ABSORPTION

Privacy statement

METCAM BV, gevestigd Dokweg 47 , 8243 PT Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: https://www.metcam.nl
Tel: 06-0000000
e-mail: info@metcam.nl
adres: Dokweg 47, 8243 PT Lelystad

Persoonsgegevens die wij verwerken:
METCAM BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
De persoonsgegevens die wij verwerken betreffen
• Voor- en achternaam
• E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. METCAM BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het geven van een antwoord op de vraag/vragen die gesteld worden middels het contactformulier
• Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming:
METCAM BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

METCAM BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Naam en emailadres > Zolang niet uitgeschreven

Delen van persoonsgegevens met derden:
De Stadmakerij verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
METCAM BV gebruikt analytische cookies voor het volgen van het gedrag op de website. Met als doel deze informatie te gebruiken om de service van onze website te kunnen verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door METCAM BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, bv. door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@metcam.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
METCAM BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
METCAM BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@metcam.nl

Do you have any questions?
Please do contact us.

9 + 6 =